Begäran till Regeringen


Begäran skickad till Socialminister Göran Hägglund:

Tvångsförvaltning av Norrbottens läns landsting – begäran till Regering och Socialdepartement

Jag har tidigare 2010, tillsammans med Mikael Styrman Övertorneå, av Socialstyrelsen begärt beslut om tvångsförvaltning av Norrbottens läns landsting.

Myndighetens beslut, Dnr 9.2-37269/2010, med motivering löd:

Socialstyrelsen har inte mandat att utse tvångsförvaltare av Norrbottens läns landsting. Mot bakgrund av detta avslutar Socialstyrelsen ärendet utan vidare åtgärd.

Två år senare riktades samma slags begäran till Riksrevisionen. Den sammanfattande motiveringen formulerades följande:

I vårt förra yttrande till Socialstyrelsen, med kombinerad anmälan till Riksrevisionen, påtalade vi den senare myndighetens möjlighet att enligt Hälso- och sjukvårdslagen granska sjukvårdande verksamhet där landstingen delar ansvar med annan myndighet.

Om förslaget framfört från ett helstatligt gruvbolag om att dela ekonomiskt och medicinskt ansvar för kirurgisk akutsjukvård i för gruvpersonal rekryteringsbefrämjande syfte är tillräckligt för Riksrevisonens inledande granskning återstår att se. Att ett gruvföretags ledning underkänner sjukvårdsstrukturella beslut och åtgärder som stöds (?) av ordinarie tillsynsmyndighet är anmärkningsvärt, närmast sensationellt, och borde utgöra anledning nog.

Det bör tilläggas hur Socialstyrelsen startat utredning (dnr 18506/2011) med riskanalys över nedlagd akutkirurgi i Kiruna.

Men det måste också påpekas hur Socialstyrelsens tillsynsunderlåtenheter omfattar hela akutsjukvården i landets nordligaste del, den som omfattar en fjärdedel av Sveriges yta och där geografiska, demografiska och klimatologiska faktorer ställer större krav på funktionella och väl genomtänkta sjukvårdsstrukturella förändringsbeslut än i andra delar av landet. Hur planerade men undermåligt underbyggda beslut även hotar den medicinska akutsjukvården för knappt hälften av länets befolkning för vilka sjukhusen i Kalix, Kiruna och Piteå ansvarar. Alla tre av landstingets utredningar utpekade som framtida närsjukhus.

Vi begär därför igen att Riksrevisionen granskar det som Socialstyrelsen enligt beslutet 2012-02-14 anser sig sakna mandat för.

Nu tillsammans med begäran om granskning av det ekonomiska beslutsunderlaget för det uppskjutna beslutet om nedlagd operationsavdelning i Kalix.

Riksrevisionens beslut inklusive motivering blev samma som Socialstyrelsens två år tidigare; här med tillagd information om att Regeringen ensamt har rätt att fatta sådant beslut; också att man avsåg fortsatt bevakning av frågan.

 Nuläge

I landstingstyrelsens protokoll 2013.01.30 står:

En ny division Närsjukvård bildas genom att de nuvarande divisionerna Primärvård, Medicin och Vuxenpsykiatri förs samman till den nya divisionen (s 14).

Samt:

En ny division Länssjukvård bildas genom att nuvarande division Opererande specialiteter samt Länsområdet Barnsjukvård (inom nuvarande division Medicin) förs till den nybildade divisionen. Divisionen leds av en divisionschef. Nuvarande division Diagnostik föreslås också ingå i division Länssjukvård (s 15).

Av sparsamma mediereferat har sedan dess framgått hur:

–       Landstingdirektören Gunnar Persson utan motivering lämnat sitt uppdrag med omedelbar verkan.

–       Hans efterträdare, Mats Brännström, aviserat en kraftfull satsning på ultramodern videokonferensteknik vid närsjukhusen i Kiruna, Kalix och Piteå som ersättning för nedskurna akutmedicinska resurser.

–       Intensivvården i Piteå kräver byte från föreslagen organisatorisk tillhörighet – Division Närsjukvård – till Länssjukvård.

Slutsats

Norrbottens läns landsting avser att under 2014 sammanföra primärvård och all medicinsk inklusive geriatrisk sjukhusvård till en gemensam organisation kallad Närsjukvårdsdivisionen; övrig sjukhusvård inklusive barn- och diagnostik- till en annan med namnet Länssjukvårdsdivisionen.

Redan grundläggande kunskap om sjukhusvårdens historia och villkor i vårt land räcker för att förutse den medicinska sjukhusvårdens kollaps i Norrbotten åren som följer efter den aviserade reformens genomförande; på grund av massflykt av kvalificerad sjukvårdpersonal från länets olika medicinkliniker; inte bara läkare; också från länssjukhuset i Sunderbyn; hur det sedan och på motsvarande vis drabbar länets primärvård, redan idag landets mest stafettläkarberoende; konsekvenserna med tanke på geo-, demografi och klimat kommer dessutom att bli mer långtgående än efter en liknande organisatorisk katastrof i annan del av landet.

Jag uppmanar därför landets Regering att tillsammans med Socialdepartement snarast utse tvångsförvaltare för de funktioner inom Norrbottens läns landsting som ansvarar för sjukvården till 250 000 människor i nordligaste Sverige.

Nyköping 2013-06-01

Anders Mansten

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s