Nolltolerans


Debattinlägg skickat till Aftonbladet, Svenska Dagbladet och PT:

Nolltolerans

Tre LO-ordförande i Norrbotten efterlyser i en debattartikel nolltolerans mot dödsolyckor på arbetet. Sextioen människor miste förra året på det sättet livet varav sex längst i norr. Författarna efterlyser mer resurser till forskning, företagshälsovård, utbildning och till ansvarig myndighet – Arbetsmiljöverket.
På annan plats, i Aftonbladet, har i artiklar en annan dödsfälla behandlats. Självmord på grund av mobbning på jobbet eller, som det heter på myndighetsspråket:
Kränkande särbehandling på arbetsplatsen.
Skyddet mot arbetsplatsmobbning återfinns i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift 1993:17. Under nästan tjugo år har ingen enda som sökt hjälp från fack eller företagshälsovård med stöd av föreskriften och efter myndighetsbeslut kunnat avstyra den kränkande särbehandlingen. Istället, som Aftonbladet berättat, har en statlig utredning bekräftat det som Heintz Leyman 1998 beskrev i boken Själmordsfabriken. Upp till trehundra självmord varje år blir resultatet av den vuxenmobbning mot vilken inget skydd fås av skyddsföreskrifter eller annan lagstiftning. Ännu värre är att mobboffren oftast eller t.o.m. alltid upplever arbetsgivare tillsammans med fack och rättsvårdande myndigheter stå på mobbarnas sida. Att mobbningen – för dem som överlever – dessutom i allmänhet leder till förlorat arbete och svårigheter att finna nytt.
Särskilt obehaglig är Arbetsmiljöverkets roll. När verket, på mobboffrets eller fackets uppmaning, inlett utredning efter anmälan om kränkande särbehandling används den som verktyg för att avsluta offrets anställning. När anställningen avslutats saknar verket befogenhet. Likheten med boken Moment 22 av Joseph Heller är påfallande: Arbetsmiljöverket hjälper dem som mobbas på jobbet. Alla som anmäler blir av med jobbet. Verket hjälper ingen utan jobb. Ett- till trehundra självmord blir varje år följden.
På Västerbrons östra sida – Stockholms och Sveriges populäraste självmordsplats – har skyddsräcken monterats därför att den har flest hoppat ifrån. Mot morgonsolen.
Mobboffren hoppar nu från skuggsidan.
Byggnads, övriga LO-fack och alla andra med heder och med samvete bör se till att bygga räcken på bägge sidorna.
Både för dem som förolyckas och de fem gånger – eller ännu många fler – som varje år mobbas till döds.