Svar till SoS med vidarebefordran till Riksrevisionen


Socialstyrelsen har skickat förslag till beslut efter anmälan med krav på tvångsförvaltning av NLL. Beslutsförslaget utgör lågvattenmärket hittills eftersom myndigheten inte ens orkar låtsas utöva tillsyn, dessutom med angivet stöd i Hälso- och sjukvårdslagen.
Yttrande nedan nyss skickad till Socialstyrelsen och Riksrevisionen:

Anders Mansten, Kalix 2011-12-02
Mikael Styrman, Övertorneå

Yttrande till Socialstyrelsens förslag till beslut, Dnr 9.2-37269/2010 med anmälan till Riksrevisionen

Vi har i anmälan för sjukvårdens tillsynsmyndighet påtalat samhällsfarliga organisationsförändringar inom sjukhusvården i Norrbotten. Förändringar som eskalerat under det senaste årtiondet och där idag förändringsbeslut aviseras som omfattar all akutmedicinsk sjukhusvård i länet så att tre av sjukhusen, i Kalix, Kiruna och Piteå, omvandlas till närsjukhus. Vi har anfört att förändringarna är samhällsfarliga och att en tvångsförvaltare bör utses för landstinget i Norrbotten
Sedan oktober detta år finns den slutrapport tillgänglig för Närsjukvården i Norrbotten som tydligare beskriver landstingets planer.
I korthet innebär dessa att angivna sjukhus behåller flertalet vårdplatser men avvecklar samtliga läkarjourlinjer utom för primärvårdsläkare som således planeras att ensamma ansvara för sluten sjukhusvård för utvalda patientgrupper. Äldre multisjuka är ett använt men liksom närsjukhus illa definierat begrepp ofta använt i sammanhanget. Det innebär att beslutsunderlaget som inte fanns tillgängligt vid tidpunkten för anmälan nu är möjligt att för Socialstyrelsen och andra att granska och vid behov kritisera.

Angående lagrum
Myndigheten anför i förslaget till beslut, med hänvisning till Hälso- och sjukvårdslagen 3 §, att landstinget enligt lag är ansvarig för sjukvården och att myndigheten saknar mandat att besluta om hur enskild vårdgivare organiserar sin verksamhet, samt att mandat också saknas för att anbefalla tvångsförvaltning. Någon granskning enligt intentionerna i anmälan har alltså inte gjorts.
Vi måste därför erinra om den lagstiftning till vilken myndigheten hänvisar:
2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.
2 e § Där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård skall kunna ges. Lag (1998:1660).
3 § Varje landsting skall erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta inom landstinget.

Yttrande med anmälan till Riksrevisionen
Hälso- och sjukvårdens portalparagraf, 2 §, stipulerar vård på lika villkor för landets befolkning oavsett bostadsort. 3 § påbjuder god sjukvård till dem bosatta i landstinget. Var i lagtexten myndigheten finner stöd för tolkningen att mandat saknas att föreslå åtgärd – exempelvis tvångsförvaltning – riktat mot hela eller flera landsting är obegripligt?
Det måste påpekas att organisatoriska experiment med liknande rubricering – närsjukvård respektive närsjukhus – också pågår eller föreslås i andra delar av landet. Region Skåne är ett aktuellt exempel där begreppet närsjukhus t.o.m. har lanserats som förslag för de sammanslagna universitetssjukhusen i Malmö och Lund i syfte att spara pengar. Än större anledning finns därför att kritiskt granska och utvärdera begrepp men också den idédiskussion som rimligtvis förs bland ledande politiker och tjänstemän i landstingen.
Den som tydligare avslöjas av NLL i sin slutrapport för Närsjukvården, presenterad oktober detta år, där delar av sjukhusvården föreslås överförd till primärvårdens regi i besparingssyfte.
Sammanfattningsvis innebär Socialstyrelsens förslag till beslut fortsatt försök till mörkläggning, dessutom helt utan stöd i angiven lagparagraf som i sin senare del ger Riksrevisionen möjlighet att granska sjukvårdande verksamhet för vilken landstingen delar ansvar med andra myndigheter. Om det också ger mandat att granska landstingen när de i skydd av Socialstyrelsen smiter från ansvar tydligt formulerat i Hälso- och sjukvårdslagen framgår inte av lagtexten?
Vi anbefaller Socialstyrelsen att fullfölja den granskning vi tidigare begärt men som myndigheten helt har avstått.
Vi vill också att Riksrevisionen oberoende granskar ovan nämnda förhållanden som innebär fara för enskilda och grupper av patienter i de landsting som planerar att bedriva sjukhusvård utan behöriga läkare.
Och att Riksrevisionen även granskar och för regering och riksdag tydliggör Socialstyrelsens tillsynsansvar samt anvisar åtgärder inklusive eventuella behov av lagändringar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s