Högsta Domstolen


14 juni infaller preskription för delar av nedanstående överklagan, idag skickad per E-post till Högsta Domstolen:

Överklagande av dom 14 december 2010 i Luleå tingsrätt mål T 2348-09 och T 3522-09

Anders Mansten ./. Norrbottens läns landsting på RB 58 §

Luleå tingsrätt har avvisat min lönefordran i rubricerade mål. Tingsrätten anför som grund att Norrbottens län landsting, NLL, avskedat mig 22 februari 2006; att min anställning upphörde genom avskedandet i februari 2006; att rätt att föra talan mot avsked är preskriberad (se LAS 42 §).
Genom att juni 2006 återkalla målet avstod jag enligt domstolen vidare möjlighet att angripa beslut 22 februari 2006 om avskedande. Därmed skulle min rätt att föra talan mot avsked vara preskriberad.

Yrkande

Mål T 2348-09 avser av NLL innehållen lön på 180 000 kr från juni 2006 och mål T 3522-09 lönefordran från 22 juni 2009 och fortfarande.
Jag yrkar med stöd av RB 58 § att Högsta Domstolen bifaller käromålet i sin helhet och undanröjer tingsrättens dom på domvilla, mened och falsk bevisning.

Grunder

Domvilla

Det finns inget myndighetsbeslut om avsked från 22 februari 2006 mot vilket talan kan föras. Det finns inget avskedsbeslut som kan vinna laga kraft på Kommunallag eller annan lag. Det finns inget avsked som kan vinna laga kraft på preskription av rätt att föra talan mot detta beslut, LAS 40-42 §.
Jag utnyttjade 28 februari 2006 med full framgång min rätt att föra talan på LAS 35, 38 och 40 §, mot avsked från 22 februari 2006. NLL medgav i sitt svaromål 6 april 2006 min talan mot avsked och förklarade avskedet ogiltigt samt vitsordade skyldighet att betala ekonomiskt och allmänt skadestånd (bil 1). Merparten av ekonomiskt och allmänt skadestånd till mig är reglerat, utlagt som ledighet med lön i 40 månader.

Mened

Det finns inget avsked att föra talan mot på LAS 40 § (bil 1).
Uppgift om avskedsbeslut 22 februari 2006 motsägs även i ett av NLL 5 juni 2009 upprättat arbetsgivarintyg (bil 2). När skadeståndet, utlagt som 40 månader betald ledighet, skulle löpa ut meddelade jag min återgång i tjänst 22 juni 2009.
Enligt uttalande i media, från en landstingspolitiker, hade jag inte längre någon tjänst i NLL att återgå till därför att jag hade sagt upp mig själv. För besked om min anställning begärde jag av NLL utfärdat arbetsgivarintyg.
Enligt arbetsgivarintyg, utfärdat 5 juni 2009 av NLL, har jag 22 februari 2006 avslutat min anställning genom egen uppsägning (bil 2). Jag har uppmanat landstinget att rätta arbetsgivarintyg från 5 juni 2009. Grund för begäran är att jag
inte har sagt upp mig själv med sista arbetsdag 22 februari 2006. Landstinget har inte rättat eller återtagit arbetsgivarintyget upprättat av behörig tjänsteman. Intyg om egen uppsägning utesluter möjligheten av avsked.

Falsk bevisning

I stället för att i det kumulerade målet inge eller visa ett avskedsbeslut från 22 februari 2006 åberopade NLL som skriftlig bevisning en handling från 19 maj 2006 med rubriken Förlikningsavtal (bil 3). Detta avtal skulle enligt landstingets ombud innebära att jag mot ersättning återkallade målet samt att mitt återkallande medförde att jag frånträdde min rätt att föra talan mot avskedet.
Denna tolkning är osann. Det fanns inget beslut om avsked som jag i maj 2006 kunde föra talan mot (bil 1).
Rubriken förlikningsavtal är vilseledande. Förslaget är framtaget av två rättegångsombud. Det har inte anmälts till landstinget för beslut. Landstingets ombud hade inte fullmakt att ingå förlikning (bil 4).
Landstinget har inte i protokollfört beslut godkänt ombudens förslag om ekonomiskt och allmänt skadestånd. Det finns ingen av NLL upprättad handling som stödjer uppgift i tingsrättens dom om avskedsbeslut eller avtal om att avstå från att föra talan mot myndighetsbeslut om avsked.

Bevisteman och bevisning

1 Domvilla: Avskedsförslag 22 februari 2006 är ogiltigt. Det finns enligt NLL inget giltigt myndighetsbeslut om avsked mot vilket talan kan föras i domstol på LAS eller tvist drivas på lag om rättegång i arbetstvister.
Skriftlig bevisning: NLL svaromål 6 april 2006 (bil 1).

2 Mened: Uppgift om avskedsbeslut 22 februari 2006 är dubbelt osann. Enligt NLL intyg har jag sagt upp mig själv före sista arbetsdag 22 februari 2006.
Uppgift om egen uppsägning i NLL arbetsgivarintyg 5 juni 2009 utesluter ett avskedsbeslut per den 22 februari 2006 och motsäger uppgift om avskedsbeslut 22 februari 2006 i den överklagade domen.
Skriftlig bevisning: Arbetsgivarintyg 5 juni 2009 (bil 2).

3 Falsk bevisning: Uppgift om att ombudens dokument Förlikningsavtal skulle vara ett avtal mellan NLL och mig om avsked saknar stöd i avskedsbeslut och
av NLL utfärdad rättegångsfullmakt. Att jag i maj 2006 skulle ha ingått avtal om att ta tillbaka min talan mot myndighetsbeslut om avsked är osann.
Skriftlig bevisning: NLL rättegångsfullmakt till Gunnar Bergström (bil 4). Förslag till förlikningsavtal (bil 3)

Anders Mansten

En tanke på “Högsta Domstolen

  1. Januari 2004 fick min pappa en hjärnblödning i Piteå, vi hade 2st läkare på IVA men vi var inte alls nöjda, så kom du…du förklarade, erbjöd oss se röntgen bilder å du fanns där för både pappa å oss anhöriga! Jag har följt ditt kämpande å skickade in en insändare till PT som då tyvärr inte tog emot fler insändare ang detta! Fanns inget som kunde rädda min pappas liv men att ha någon som förklarade var guld värt! Vi kommer alltid vara dig tacksam å fortsätt ditt kämpande för vården i norra Sverige behöver få högre standard, Lund där jag nu bor känns betydligt mer seriöst mer ansvarstagande!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s