Perdurerande brott


Under landstingets ihållande tystnad och oförmåga att efterkomma mina upprepade krav på rättning av uppgift i arbetsgivarintyg har Kronofogden överlåtit till Tingsrätten att avgöra om mina invändningar mot dom 14 december äger någon riktighet. Domaren, Ulf G Andersson, beklagar telefonledes hur Kronofogden gjort fel, att Tingsrätten inte får rätta sig själv och att han utan läsning av domen förutsätter dess riktighet ”eftersom myndighetsbeslut måste finnas”. Att undersöka saken är dock inte aktuellt, möjligen kunde det vara en lämplig fråga för Förvaltningsrätten? När jag upplyst honom om att det inte går att förvaltningsrättsligt pröva ett beslut som inte finns tröttnar han.

Ny polisanmälan har skickats för att pigga upp landstinget som gömmer sig bakom tingsrätten som gömmer sig bakom Kronofogden. Hur länge man i cirkel kan gömma rygg är frågan? Och hur länge till man skyddas av medierna?

Anmälan om perdurerande brott (komplettering av tidigare)

Bakgrund
Landstingsdirektör Elisabeth Holmgren, NLL, författade 22 februari 2006 förslag till beslut om att avskeda mig. Jag begärde av tingsrätten att ogiltigförklara förslaget. I skriftligt svaromål 6 april 2006 till Luleå tingsrätt medgav NLL avskedsförslagets ogiltighet. NLL vitsordade vidare sin skadeståndsskyldighet med förslaget om 2,3 mkr utlagt som tjänstledighet med lön i 40 månader vilket jag sedan godkände. Sedan NLL medgivit min talan, i och med sin ogiltigförklaring av avskedet, återkallade jag målet från vidare handläggning i tingsrätten. Mitt återkallande har sedan medvetet misstolkats av NLL.
När jag efter 39 månader meddelade min återgång till arbete igen erhöll jag ett arbetsgivarintyg, utfördat av NLL 5 juni 2009, om att min anställning hade upphört 22 februari 2006 på egen begäran. Med 6 månaders uppsägningstid skulle jag alltså ha lämnat in min uppsägning senast 22 augusti 2005. Intyget är osant. Jag har inte sagt upp min tjänst som överläkare i landstinget med sista arbetsdag 22 februari 2006.
För att undvika att bli av med anställningen anmälde jag mig efter 40 månader till tjänstgöring, men släpptes inte in. Från 22 juni 2009 har NLL utan beslut stängt av mig från arbete och innehållit min lön, s.k. lockout, som är en olaglig stridsåtgärd. Det finns inget beslut och därmed ingen motivering till åtgärden. Mitt krav på att landstinget avbryter stridsåtgärden har inte besvarats.
För besked och klarläggande om min anställning lämnade jag in två lönekrav till Kronofogden för juni 2006 och från 22 juni 2009. Kraven överläts vidare till tingsrätten dit jag kallades för muntlig förberedelse 30 november 2010.
NLL, via sitt ombud, förnekade åtgärden lockout och menade att min anställning upphört men inte genom egen uppsägning som arbetsgivarintyget anger. Det skulle enligt ombudet istället ha skett genom att landstinget beslutat om att avskeda mig 22 februari 2006 och att avskedsbeslutet vunnit laga kraft. Detta sedan jag mot betalning återkallat målet om avsked i juni 2006 och därmed avstod min rätt att föra talan mot avsked på LAS 35 §. 
Min grund för att återkalla målet var i själva verket att NLL i svaromål 6 april 2006 erkände avskedsförslagets ogiltighet. Det går inte att begära ogiltigförklaring på LAS 35 § av ett avsked redan förklarat ogiltigt. 
Luleå tingsrätt beslutade, trots mina protester, att avsluta den muntliga förberedelsen som huvudförhandling. Jag har överklagat domen på rättegångsfel. Kallelsen gällde muntlig förberedelse. Jag avsåg att lyssna och anteckna för att sedan kontakta mitt fackförbund eller annat juridiskt biträde.
I dom 14 december 2010 har domstolen nedtecknat av NLL framförd uppgift om avsked 22 februari 2006. Mina invändningar om att NLL släppte avskedsförslaget 6 april 2006 beaktades inte. Jag dömdes som tappande och skyldig att ersätta NLL för ombudskostnader med 80 000 kr.
Landstingets ingivna uppgift om avskedsbeslut 22 februari 2006 är osann. Det finns ett ogiltigt förslag om avsked från 22 februari 2006 som försvann slutgiltigt i och med landstingets svaromål 6 april 2006.
Uppgiften överensstämmer heller inte med arbetsgivarintyg från 5 juni 2006 om egen uppsägning. NLL har till rätten ingivit ett dokument – Förlikningsavtal – som, om villkoret myndighetsbeslut om avsked efter 6 april 2006 vore uppfyllt, hade kunna omfatta ett avsked.
NLL har medvetet och med uppsåt att skada mig vilselett tingsrätten. Den 14 december 2010 meddelade domen bygger på osanna uppgifter från landstinget. Domen har överklagats till Arbetsdomstolen på de formella grunderna rättegångsfel och osann partsutsaga. AD har inte bifallit min begäran om prövningstillstånd. 

Ny samt perdurerande brottslighet
Omedelbart efter 14 december 2010 avkunnad dom anlände faktura från NLL på landstingets ombudskostnader (bil 3). Jag bestred betalningsskyldigheten på de formella grunderna, att TR-dom inte hade vunnit laga kraft och att inget avskedsbeslut från 22 februari 2006 eller efter 6 april 2006 finns som kan vinna laga kraft (bil 2).
NLL svarade med att lämna fakturan till inkasso (bil 3). Jag bestred kravet (bil 4). Dagen därpå erhöll jag krav från Kronofogden (bil 5) som även det bestreds (bil 6). Nästa instans är tingsrätten. 
För att jag med egna pengar skall anses skyldig att bidra till landstingets ombudskostnader krävs att myndigheten omedelbart till mig, till polis eller till tingsrätten, presenterar det avskedsbeslut vars existens man så trovärdigt har bedyrat att det står inskrivet i TR-dom. Tingsrätten kan inte godkänna landstingsbeslut om avsked, inte heller om avtal, eftersom myndighetsbeslut om avsked inte existerar.  
Jag har efterlyst myndighetsbeslut och besked angående vilken instans vid landstinget som utkräver betalning för falsk och överklagad dom. Divisionschef Göran Wallo har per telefon besvarat frågan – landstingsdirektör Elisabeth Holmgren. Undertecknad anmälan med bilagor skickas per post.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s