På begäran från Läkartidningen


I meddelande från Jan Lind om att mitt inlägg om Thomas Zilling accepterats för publicering i LT bifogas även önskemål om att jag sammanfattar hur och varför det framprovocerade avtalet är olagligt och därigenom ogiltigt.

Nedanstående text har skickats till Läkartidningen, Läkarförbundets första och andra ordförande och till Thomas Zilling:

Provocerad uppsägning av Thomas Zilling

Läkartidningen har efterfrågat en sammanfattning för hur sjukhusläkarföreningens ordförande Thomas Zillings framprovocerade uppsägning strider mot svensk lag och varför avtalet är ogiltigt. Jag bortser här av utrymmesskäl helt från den lagstiftning som särskilt riktas till fackliga förtroendemän:

Förvaltningslagen
27 § Finner en myndighet att ett beslut, som den har meddelat som första instans, är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall myndigheten ändra beslutet.

MBL
8 § Föreningsrätten skall lämnas okränkt. Kränkning av föreningsrätten föreligger, om någon på arbetsgivar- eller arbetstagarsidan vidtager åtgärd till skada för någon på andra sidan för att denne har utnyttjat sin föreningsrätt eller om någon på ena sidan vidtager åtgärd mot någon på andra sidan i syfte att förmå denne att icke utnyttja sin föreningsrätt.

Regeringsformen 1 kap
9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.

Tryckfrihetsförordningen 1 kap
I överensstämmelse med de i första stycket angivna grunderna för en allmän tryckfrihet och till säkerställande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall det stå varje svensk medborgare fritt att, med iakttagande av de bestämmelser som äro i denna förordning meddelade till skydd för enskild rätt och allmän säkerhet, i tryckt skrift yttra sina tankar och åsikter, offentliggöra allmänna handlingar samt meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst.

Region Hallands i skrift angivna skäl till varsel mot Thomas Zilling:
1 Muntligen och skriftligen agerat i syfte att skada arbetsgivaren och ytterst Region Halland.
2 Vid upprepade tillfällen uppmanat medarbetare att försvåra ledningens möjligheter att normalisera förhållandena vid Hallands sjukhus Varberg.
3 Misskött förtroendeställningen som huvudskyddsombud, har ej samverkat med AG i arbetsmiljöfrågor.
4 Agerat på ett sätt som tillfogat AG skada och omöjliggjort verksamhet
5 I tal och skrift uttalat att avvikelserapporteringssystemet används till repressalier och hämndaktioner.
6 Vid flertalet tillfällen ifrågasatt arbetsgivarens ansvar att göra Lex Maria anmälningar.

Framprovocerad uppsägning på olaglig grund är ogiltig. Lagbrott skall påtalas och beivras. Jämför kriminella organisationers beskyddarverksamhet riktad mot enskilda.
Samma etik, samma olagliga metoder, samma slags ogiltiga avtal.
Samma skyldighet också för samhället, det vill säga för oss alla, att reagera och gemensamt bjuda motstånd.

Det gäller även styrelsen för Sveriges läkarförbund.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s